श्री जोगेश्वरी देवी

देणगी

श्री जोगेश्वरी देवी संस्थान, घाटनांद्रा मंडळव्दारा स्विकारल्या जाणार्‍या देणग्या व त्याचा विनियोग श्री जोगेश्वरी देवीच्या दर्शनाला येणार्‍या भक्तांना मूलभूत अत्यावशक सोई सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी करण्यात येतो. संस्थानच्या मुलभूत ध्येय-उद्दिष्टांची अखंड पूर्तता होण्याच्या दॄष्टीने या जमा होणार्‍या देणग्यांचा वापर मर्यादित उद्देशांसाठी करण्यात येतो.

देणगी पुढीलप्रमाणे स्विकारण्यात येतील :

रोख रकमेतील देणगी :

संस्थानच्या अधिकॄत कार्यालयामध्ये फक्त भारतीय चलनांचे स्वरुपात संस्थानच्या अधिकॄत कार्यालयामध्ये डिमांड ड्राप्ट वा धनादेशाद्वारे देणगी जमा केल्यास पोहोच देण्यात येईल व त्याद्वारे संस्थान खाती रक्कम जमा झाल्यानंतर अधिकॄत देणगी पावती पोष्टाने पाठविण्यात येईल.

टपालद्वारे देणगी :

ज्या भाविकांना आपली देणगी "मनी ऑर्डर" च्या स्वरुपात पाठवायची असेल त्यांनी संस्थेला मनी ऑर्डर "जोगेश्वरी संस्थान घाटनांद्रा" या नावे खालील पत्यावर पाठवावी. ज्या भाविकांना आपली देणगी "डिमांड ड्राप्ट वा धनादेशाद्वारे" पाठवायची असेल त्यांनी संस्थेला डिमांड ड्राप्ट वा धनादेश "जोगेश्वरी संस्थान घाटनांद्रा" या नावे खालील पत्यावर पाठवावा.

श्री जोगेश्वरी देवी संस्थान, घाटनांद्रा.
ता. सिल्लोड, जि. छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र. पि. कोड ४३१११३.
मो. ९४२१४०२२१३, ९९२३०१४६६७

इलेट्रानिक देणगी (इलेट्रानिक मनी ट्रांसपर) :

ज्या भाविकांना आपली देणगी "इलेट्रानिक मनी ट्रांसपर" सुविधेचा उपयोग करुन थेट संस्थानच्या बँक खात्यामध्ये जमा करावयाची असल्यास श्री जोगेश्वरी देवी संस्थानचे खालील बँकेच्या शाखामध्ये बचत खाते आहे.

खाते नाव : जोगेश्वरी संस्थान घाटनांद्रा
खाते नं: ५५११३००६०३१
बँकेचे नाव: महाराष्ट्र ग्रामीण बँक
शाखा नाव: घाटनांद्रा शाखा
शाखा पता: ता. सिल्लोड, जि. छत्रपति संभाजीनगर
IFSC Code : MAHG0005113
Account Name : Jogeshwari Sansthan Ghatnandra
Account Number : 55113006031
Bank Name : Maharashtra Gramin Bank
Branch Name : Ghatnandra Branch
Branch Address : TAL - Sillod, DIST - Chhatrapati Sambhajinagar
IFSC Code : MAHG0005113

संपर्क

श्री जोगेश्वरी देवी संस्थान, घाटनांद्रा. (रजि. नं. ए. २१७८)
       ता. सिल्लोड, जि. छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र. पि. कोड ४३१११३.

मो: ९४२१४०२२१३, ९९२३०१४६६७

ई-मेल: jogeshwarideviorg@gmail.com

ई-मेल नोंदणी


श्री जोगेश्वरी देवी बद्दलची नवीन माहिती या ई-मेल द्वारे तुम्हाला पुरवली जाईल.

 

© Copyright 2018. All Rights Reserved.